Algemene voorwaarden

Artikel 1: Ondernemingsgegevens
Naam ondernemer: Everspel
Vestigingsadres: Fruithoflaan 28, 2960 Sint-Lenaarts, België
E-mailadres: Info@everspel.com of everspel.shop@gmail.com
Btw-identificatienummer: BE0753 638 134

Artikel 2: Algemene bepalingen

 1.  De e-commerce website van Everspel biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
 2. Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Everpsel moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Everspel aanvaard zijn.
Artikel 3: Prijs
 1. Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.
 2. Alle prijzen vermeld op de site zijn exclusief verzendkosten. De totale prijs wordt vermeld in uw bestelbevestiging. Eventuele leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden steeds apart vermeld.
 3. Als er door een vergissing een foutieve prijs werd meegedeeld zal Everspel deze onmiddellijk corrigeren en de klant op de hoogte stellen. Bij een prijswijziging heeft de klant het recht van de aankoop af te zien.
 4.  De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
Artikel 4: Aanbod
 1. Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Everspel niet. Everspel is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Everspel is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
 2. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.
 3. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Everspel. Everspel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Artikel 5: Online aankopen
 1. Een bestelling plaatsen gebeurt door product(en) in de winkelwagen toe te voegen. Hierna kiest de klant voor verzending of afhaling. Bij de verzendoptie worden er verder verzendkosten aangerekend. Indien de klant voor een afhaling kiest krijgt deze binnen de 24 uur na ontvangst van betaling een mail met mogelijke afhaaltijdstippen.
 2. De klant kiest een betaalmethode en rond de bestelling verder af. Na het afronden van de bestelling krijgt de klant een automatisch mailtje met het besteloverzicht.
  Indien de klant voor overschrijving heeft gekozen bij betaalmethode is deze vanaf nu bindend en is de klant verplicht tot betaling.
 3. De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen
 • via bankkaart ( Bancontact, Ideal of Sofort )
 • via overschrijving op rekeningnummer BE19 1030 6921 3612
 1. Everspel is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.
 2. Voor de online betaling werken we samen met Mollie om de veiligheid van de online transactie te verzekeren. Indien de klant zijn betaling geweigerd wordt door zijn bank/financiële instelling, wordt de bestelling uitgesteld. Everspel kan in geval van weigering in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele vertragingen in de uitlevering/ niet-levering. Alle kaarthouders zijn immers onderworpen aan een validatie en de goedkeuring van de verstrekker van de betaalkaart.
Artikel 6: Levering en uitvoering van de overeenkomst
 1. Everspel levert bestellingen in België en Nederland. Voor het verzenden van pakketten werken wij samen met DPD en PostNL. De standaard verzendkosten binnen België zijn € 4,95 en de standaard verzendkosten naar Nederland zijn € 6,95.
 2. Everspel verzendt het pakket maximaal 4 werkdagen na ontvangst van betaling. Weekend en feestdagen of door ons aangekondigde vakanties zijn hiervan dus uitgezonderd.
  Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.
 3. Dit is ter uitzondering van bestellingen met pre-order producten. In dit geval wordt de gehele bestelling pas verzonden als alle producten van de bestelling binnen zijn.
 4. Bij pre-order producten zal de klant altijd een verwachte leverdatum vinden. Deze datum is een indicatie en staat niet vast. Everspel kan niet aansprakelijk gehouden worden indien deze datum verandert en het product pas op een latere datum geleverd kan worden. Indien de klant door een wijziging van deze datum, die groter is dan 30 dagen, een probleem ondervindt is het altijd mogelijk om in samenspraak met Everspel de bestelling te annuleren.
 5. Indien de klant kiest voor een afhaling is dit mogelijk op de door ons opgegeven plaatsen. De klant ontvangt binnen de 24 uur na ontvangst van betaling een mail met het adres en de mogelijke tijdsstippen voor de afhaling.
 6. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Everspel.
 7. Everspel is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door gebruik van een door ons geleverd artikel. Everspel kan evenmin aansprakelijk gesteld worden indien een artikel niet overeenstemt met de klant zijn verwachtingen nadat de klant het gebruikt heeft.
 8. In geen geval komen de klant zijn directe of indirecte kosten en schade automatisch voor enige vergoeding in aanmerking.
 9. Bij een verkeerde levering of beschadiging komt vervanging op Everspel zijn kosten. 
 10. De adresgegevens die de klant doorgeeft, houden voor hem een verbintenis in: in geval van vergissing in deze gegevens kan Everspel niet aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid waarin hij zich zou kunnen bevinden om het bestelde product te leveren. Bij een tweede verzending zullen altijd de werkelijk gemaakte verzendkosten worden doorgerekend.
 11. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Everspel was geboden.
Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud
 1. De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Everspel.
 2. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Everspel te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.
Artikel 8: Herroepingsrecht
 1. De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Everspel.
 2. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
 3. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Everspel, Fruithoflaan 28 ,2960 Sint-Lenaarts, België, info@everspel.com via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.
 4. De Klant kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website https://everspel.com/account/return/insert. Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen.
 5. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 6. De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Everspel heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Everspel, Fruithoflaan 28, 2960 Sint-Lenaarts, België. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.
 7. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 15 EUR
 8. De klant dient de goederen onbeschadigd en ongeopend naar ons terug te sturen. Hierbij hanteren we dat de klant het artikel enkel tot zover mag inspecteren als men dat in een fysieke winkel zou doen.
  Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Everspel zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
 9. Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Everspel alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Everspel de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Everspel wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen.
 10. Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Everspel geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.
 11. Everspel betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Artikel 9: Garantie
 1. Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
 2. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
 3. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Everspel.
 4. Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Everspel zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
 5. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
 6. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.
Artikel 10: Klantendienst
 1. De klantendienst van Everspel is bereikbaar via e-mail op Info@everspel.com of per post op het volgende adres Fruithoflaan 28, 2960 Sint-Lenaarts, België. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.
Artikel 11: Sancties voor niet-betaling
 1. Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Everspel beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
 2. Onverminderd het voorgaande behoudt Everspel zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.
Artikel 12: Privacy
 1. De verantwoordelijke voor de verwerking, Everspel respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
 2. De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: Het verwerken en versturen van de bestelling en versturen van nieuwsbrieven indien de klant aangegeven heeft hiermee akkoord te gaan.
 3. U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Everspel, Fruithoflaan 28, 2960 Sint-Lenaarts, België, Info@everspel.com gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
 4. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.
 5. Everspel werkt samen met enkele bedrijven. Everspel werkt samen met TheShopBuilders voor het onderhoud en server van de webshop. Voor de online betaling werkt Everspel samen met Mollie om de veiligheid van de online transactie te verzekeren. Voor het verzendproces werkt Everspel samen met MyParcelBE en Sendcloud. Everspel is niet aansprakelijk voor misbruik van deze gegevens door derden.
 6. Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan met ons samenwerkende bedrijven. In geval dat we de gegevens doorgeven aan anderen als bovengenoemde bedrijven vraagt Everspel telkens op voorhand toestemming aan de klant.
 7. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Everspel heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
 8. Everspel houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.
Artikel 13: Gebruik van cookies
 1. Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
 2. Voor een uitgebreide uitleg over de verschillende cookies waar Everspel gebruik van maakt verwijzen we je door naar de Privacy Policy.
 3. U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
 4. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Artikel 14: Aantasting geldigheid - niet-verzaking
 1. Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
 2. Het nalaten op gelijk welk moment door Everspel om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.
Artikel 15: Wijziging voorwaarden
 1. Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Everspel. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.
Artikel 16: Bewijs
 1. De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.
Artikel 17: Toepasselijk recht – Geschillen
 1. Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.
 2. De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).
Artikel 18: Intellectuele rechten
 1. De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Everspel of rechthoudende derden en kunnen onder geen beding overgenomen of gekopieerd worden.